The "One Tree Planted" Partnership With myHerb - myHerb

שותפות "עץ אחד נטע" עם myHerb

🌳🏆 שותפות The One Tree Planted עם myHerb היא צעד משמעותי לקראת קידום קיימות והתאמה לסדר היום של myHerb. הנה כמה מהדרכים שבהן שותפות זו תועיל לסביבה ולחברה.

קיימות סביבתית

המפ הוא משאב מתחדש שניתן לגדל ללא שימוש בחומרי הדברה או קוטלי עשבים. זה גם עוזר לשפר את בריאות הקרקע ולהפחית שחיקה. מאמצי היער מחדש של One Tree Planter יסייעו לקזז את פליטת הפחמן הקשורה לגידול קנבוס ולשפר עוד יותר את קיימות היבול הזה.


1. מקורות אתיים

One Tree Planted מחויבת לשיטות מקורות אתיות, ומבטיחה שפרויקטי הייעור שלה יעסיקו קהילות מקומיות ויצמדו לנוהלי יער בר-קיימא. זה מתיישב עם ערכי myHerb של אחריות חברתית ומעורבות קהילתית. השותפות מדגימה את המחויבות של myHerb להשיג את מוצריה ממקור אתי ובר קיימא.


2. העצמה קהילתית

הפרויקטים של "עץ אחד נטע" מספקים הזדמנויות תעסוקה ומקדמים שמירה על איכות הסביבה בקהילות המקומיות. זה מתיישב עם הערכים של myHerb של אחריות חברתית ומעורבות קהילתית. השותפות תעזור לתמוך בקהילות שבהן myHerb פועלת וליצור עתיד בר-קיימא יותר לכולם.


3. מוניטין מותג

שיתוף הפעולה עם One Tree Planted משפר את המוניטין של המותג של myHerb כחברה בת קיימא ואחראית חברתית. צרכנים מודעים יותר ויותר להשפעה הסביבתית והחברתית של הרכישות שלהם, ושותפות זו מסמנת את המחויבות של myHerb לערכים אלו.


4. מנהיגות בתעשייה

🌱 על ידי שיתוף פעולה עם One Tree Planted, myHerb ממצב את עצמו כמוביל בתעשיית ההמפ, ומוכיח את מחויבותה לקיימות ואחריות חברתית. מנהיגות זו יכולה למשוך צרכנים ומשקיעים מודעים לסביבה, ולחזק עוד יותר את מעמדה של myHerb בשוק.

בסך הכל, שותפות "עץ אחד נטע" @onetreeplanted היא צעד חשוב לקראת קידום קיימות ההמפ וביסוס myHerb כמובילה בתעשיית ההמפ. שותפות זו תועיל לסביבה, לחברה ולכלכלה.

חזרה לבלוג